Absa Email Disclaimer

These terms and conditions apply to the email communication, attachments and all subsequent communications and attachments Absa Group Limited (registration number: 1986/003934/06) or any of its subsidiaries ("we"/"us") may send you (collectively referred to as "the communication").


The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom we have addressed the communication and others authorised by us to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

If you are not the intended recipient of this email (or such person's authorised representative), then:

(a) please notify the sender of this email immediately by return email, facsimile or telephone and delete this message from your system;

(b) you may not print, store, forward or copy this message or any part thereof or disclose or cause information in this message to be disclosed to any other person.

We are not liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication, or for any delay in its receipt.

We are not liable for any harm or loss resulting from malicious software code or viruses in this email or its attachments, including data corruption resulting there from.

Any advice or information contained in this email is subject also to any governing agreement between us.

Only duly authorised staff acting within the scope of their authority are able to bind us contractually. Unless expressly indicated as such, nothing in this email constitutes an offer, warranty or representation from us.

Emails sent to us will only be regarded as having been received by us once we expressly acknowledged receipt thereof. We will be deemed to have sent an email once reflected as sent on our email server.

If this communication contains offensive, derogatory or defamatory statements or materials, it means the message has been sent outside the sender's scope of employment with us and only the sender can be held liable in his/her personal capacity.

Hierdie bepalings en voorwaardes geld vir die e-poskommunikasie, aanhegsels en alle daaropvolgende kommunikasie en aanhegsels wat die Absa Groep Beperk (registrasienommer 1986/003934/06) of enige van sy filiale ("ons") aan jou mag stuur (gesamentlik "die kommunikasie").


Die inligting vervat in hierdie kommunikasie is vertroulik en mag wetlik gepriviligeerd wees. Dit is bedoel slegs vir die gebruik van die individu of entiteit aan wie ons die kommunikasie geadresseer het of andere wat ons gemagtig het om dit te ontvang. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hierby in kennis gestel dat enige bekendmaking, kopiëring, verspreiding of aksie wat u neem ingevolge die inhoud van hierdie inligting streng verbied word en onwettig mag wees.

Indien u nie die bedoelde ontvanger van hierdie e-pos (of sodanige person se gemagtigde verteenwoordiger) is nie.

(a) stel asseblief die sender van hierdie e-pos onmiddellik per terugkerende e-pos, faks of telefoon in kennis en skrap hierdie boodskap van u stelsel;

(b) mag u nie hierdie boodskap of enige deel daarvan druk, stoor, aanstuur of kopieer nie of dit openbaar of veroorsaak dat hierdie boodskap aan enige persoon geopenbaar word nie.

Ons is nie aanspreeklik vir die onbehoorlike of onvolledige versending van die inligting vervat in hierdie kommunikasie nie, of vir enige vertraging in die ontvangs daarvan nie.

Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of verlies wat voortspruit uit kwaadwillige sagtewarekodes of virusse in hierdie e-pos of sy aanhegsels nie, insluitende datakorrupsie wat daaruit voortspruit.

Enige advies of inligting vervat in hierdie e-pos is ook onderworpe aan enige beherende ooreenkoms tussen ons.

Slegs behoorlik gemagtigde personeel wat binne die omvang van hulle magtiging optree, mag ons kontraktueel verbind. Tensy uitdruklik as sodanig deur ons aangedui, maak niks in hierdie e-pos 'n aanbod, waarborg of voorstelling deur ons uit nie.

E-pos aan ons gestuur, word net geag ontvang te wees sodra ons uitdruklik ontvangs daarvan erken het. Ons sal ag dat ons 'n e-pos gestuur het sodra dit as gestuur op ons e-posbediener weerspieël word.

Indien hierdie kommunikasie afstootlike, neerhalende of lasterlike stellings of materiaal bevat, beteken dit dat die boodskap buite die afsender se omvang van indiensneming by ons gestuur is en slegs die afsender kan in sy/haar persoonlike hoedanigheid aanspreeklik gehou word.

Subscribe for quarterly updates

Analysis and data-driven insights for a changing world – delivered directly to your inbox.

Rate our website

How would you rate your overall satisfaction with this website?